Želite izboljšati komunikacijo in sodelovanje med vašimi zaposlenimi v pisarni in na terenu? Bi radi poenostavili in poenotili procese zbiranje podatkov na terenu? Želite zaposlenim olajšati zbiranje podatkov s terena? Bi radi pridobili natančnejše podatke in imeli pregled nad njimi v realnem času? Digitalna transformacija je pravi korak v tej smeri, še posebej zdaj, saj razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP P4D – C19 ponuja možnost pridobitve nepovratnih sredstev v višini vsaj 30.000 EUR.

Konkretno to pomeni, da lahko investicijo v višini 50.000 EUR izpeljemo z realnim finančnim vložkom vašega podjetja v višini zgolj 15.000 EUR, saj se lahko v finančnem načrtu upoštevajo tudi interni viri.

Kaj je digitalna transformacija in kakšen je njen namen?

Digitalna transformacija je za vsako podjetje drugačna, vendar pa je vsem skupna integracija digitalne tehnologije na določena področja poslovanja, kar zagotavlja temeljite spremembe v načinu poslovanja in dodano vrednost za stranke, povečevanje donosnosti podjetja in hitrejši »time-to market«. To vpliva na vse deležnike na vseh nivojih organizacije in prinaša boljše sodelovanje med oddelki, boljšo učinkovitost pri delu in optimizacijo procesov v podjetju.

Digitalna transformacija ni nekaj, kar bi lahko črtali s seznama, ko zaključite s projektom. Je potovanje z različnimi vmesnimi cilji in je usmerjeno v nenehno optimizacijo številnih procesov. Zagotavljati mora jasen in načrtovan pristop s časovnim okvirom ter vključevati vse v organizaciji. Pa poglejmo, kaj vam s finančnega vidika olajša digitalizacija.

Razpis, ki je trenutno v teku

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov ter zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Javni poziv nudi 60 % sofinanciranje digitalne prenove podjetja. Prijavijo se lahko podjetja iz vse Slovenije (tokrat iz razpisa niso izključena podjetja iz zahodne Slovenije).

Kaj zajema področje digitalne transformacije v razpisu?

Področje digitalne transformacije zajema:

 • izboljšave izkušnje kupca,
 • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju,
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje,
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • razvoj digitalne kulture,
 • vpeljavo kibernetske varnosti in
 • izvedbo projektov industrije 4.0.

Posamezne aktivnosti in pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni na povezavi.

Planning work and digital dispatch

Katera podjetja so upravičena?

Do sredstev bodo upravičena podjetja, ki zaposlujejo najmanj 5 oseb ter izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 • so mikro, mala in srednje velika podjetja iz vse Slovenije, ki zaposlujejo najmanj 5 zaposlenih,
 • so podjetja, ki imajo poravnane vse obveznosti do FURS-a in državnih institucij,
 • niso insolventna.

Kateri so upravičeni stroški?

Po razpisnih pogojih so upravičeni stroški naslednji:

 • stroški nakupa nove strojne opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje (tehnična opremljenost);
 • stroški nakupa nove programske opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje (tehnična opremljenost);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za usposabljanja, svetovanja (koordinacijo, spodbujanje, usposabljanje, programiranje, najem programske in strojne opreme);
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene (za dva zaposlena, ki delata na projektu) in
 • posredni stroški (15 % stroškov dela zaposlenih, ki delajo na projektu).

Kakšna je vrednost financiranja?

Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva v višini med 30.000 in 100.000 EUR ter hkrati 60 % upravičenih stroškov projekta. Minimalna višina celotne investicije mora znašati 50.000 EUR.

Eden od razpisnih pogojev je pravilo »de minimis« – podjetje v zadnjih 3 letih ne sme dobiti več kot 200.000 EUR nepovratnih spodbud oziroma 100.000,00 EUR, če deluje v komercialnem cestnem tovornem prometu. Poleg tega iz naslova javnega sklada podjetje ne sme prejeti več kot 130.000 EUR.

Primer izračuna
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (zgolj nakup nove strojne opreme) 6.000 €
Neopredmetena osnovna sredstva (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) 19.000 €
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije – programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme) 15.000 €
Stroški plač in povračil v zvezi z delom zaposleno osebje, ki dela na operaciji (urna postavka po metodologiji) 9.200 €
Posredni stroški: 15% od (stroški plač in povračil) 1.380 €
Skupaj upravičeni stroški 50.580 €
LASTNA SREDSTVA (najmanj 40 %) 20.232 €
SOFINANCIRANJE (največ 60 %) 30.348 €
Realen finančen vložek (brez stroškov plač in posrednih stroškov) 9.652 €

Rok za oddajo vloge in zahtevki za financiranje

Rok za oddajo je 8. 9. 2020.

Trajanje projekta in zahtevki za financiranje – obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov je:

 • od 12. 3. 2020 do 30. 10. 2020 za prvo izplačilo. Zahtevek je treba oddati najkasneje do 5. 11. 2020.
 • od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2021 za drugo izplačilo. Zahtevek je treba oddati najkasneje do 10. 10. 2021.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2021 oziroma traja do porabe sredstev.

Merljivi rezultati in pridobitve naših strank

»S platformo MightyFields naši tehniki prihranijo približno 3 minute na en obisk pri stranki, kar pomeni prihranek 30 minut na dan oziroma 10 ur na mesec. Prihranjeni čas lahko tako vložimo v nadaljnje izobraževanje in osebni razvoj zaposlenega.«, pravi Žan Verbič, vodja tehnične podpore v podjetju Optiprint.

person-holding-stylus-and-mobile-phone-MF2

Če želite biti konkurenčni v svetu, ki postaja vse bolj digitalen, je digitalizacija nujna. Če želite zaznati dodano vrednost digitalizacije, je potrebno meriti donosnost, ki jo ta prinaša. Za utemeljitev stroškov in naložbe v digitalizacijo je najbolj smiselno merjenje prihranka časa in denarja, vendar pa se že tekom projekta pokažejo tudi težje merljivi doprinosi, katere bomo predstavili v nadaljevanju.

Poenostavitev procesov zbiranje podatkov

Digitalni obrazci, pripravljeni v platformi MightyFields, so zgrajeni z naprednimi elementi, ki terenske zaposlene vodijo skozi proces izpolnjevanja na terenu, z najmanj možnimi kliki.

Izboljšanje komunikacije in sodelovanja med zaposlenimi

MightyFields modul Planer terenskim zaposlenim omogoča pregled nad vsemi nalogami v teku, opravljenimi in planiranimi nalogami. Te lahko enostavno dodelijo drugemu zaposlenemu ali si jih ponovno splanirajo.

Izboljšanje podpore strankam

Vaše stranke bodo po e-pošti dobile poročilo o opravljenem delu, s podpisi in vsemi ključnimi podatki, nemudoma po opravljenem servisu, montaži ali drugi storitvi.

Hitrejša odzivnost in neodvisnost od ponudnika

S prijaznim »primi-in-izpusti« vmesnikom za pripravo digitalnih obrazcev lahko samostojno in brez IT znanja pripravite mobilne obrazce, ne da bi bili pri tem odvisni od ponudnika.

Upravljanje z zanesljivimi podatki v realnem času

Zaposleni v pisarni lahko imajo pregled in možnost izvoza podatkov na terenu v realnem času in na centralnem mestu (MightyFields Studio). Platformo MightyFields lahko enostavno dvosmerno povežete z obstoječimi sistemi preko API-ja.

Vas zanima več? Preberite uporabniške zgodbe naših strank.